Menu
Turistické informační centrumPříbor

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Turistického informačního centra Města Příbor

Kontaktní údaje prodávajícího

Provozovatel: Město Příbor
Sídlo: Nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor
IČ: 00298328
DIČ: CZ00298328

Prostřednictvím: Turistického informačního centra umístěného na adrese: Jičínská 54, Příbor
Telefon: 556 455 444
E-mail: tic@pribor-mesto.cz

Dále též jen „provozovatel“ nebo „prodávající“.

1. Úvodní ustanovení

 1. 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu provozovatele upravují v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce .
 2. 2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. 3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. 1 Prezentace zboží na webových stránkách prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. 2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen “objednávka“). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné a závazné.
 3. 3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu potvrdí, a to prostřednictvím elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce.
 4. 4 Kupující byl před uskutečněním objednávky upozorněn na tyto obchodní podmínky a  potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním objednávky kupující rovněž prohlašuje, že je osobou starší 18 let v případě, že je v objednávce alkohol.
 5. 5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 6. 6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady takto vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.   

3. Cena zboží a platební podmínky

 1. 1 Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu platbou předem, bezhotovostně na účet prodávajícího č. 19-2225801/0100, vedený u Komerční banky a.s. 

Náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši činí 120 Kč

Osobní odběr zboží na adrese Jičínská 54, Příbor je zdarma.

 1. 2 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Variabilním symbolem platby je číslo faktury. Závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 2. 3 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající jako podklad pro uhrazení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 3. 4 Mimo území České republiky prodávající zboží nedoručuje.  

4. Odstoupení od smlouvy

 1. 1 Kupující, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837, OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Za předpokladu, že kupující je spotřebitelem dle § 1829, odst. 1, OZ, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.
 2. 2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. 3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 4. 4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. 5 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1, OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající rovněž oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

 1. 1 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. 2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. 1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. 2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e), OZ.

7. Ochrana osobních údajů

 1. 1 Kupující souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje budou prodávajícím zpracovány a uschovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy.  

8. Závěrečná ustanovení

 1. 1 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

TIC

Piaristický klášter ve filmu

Piaristický klášter

Parkování v Příboře

parkování

Ručně malovaná interaktivní mapa

 
 
 
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
logo Moravskoslezského kraje

Mobilní průvodce

l

Webkamera koupaliště

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 27. 9. 2023
zataženo 26 °C 16 °C
zataženo, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.79m/s
tlak1018hPa
vlhkost40%

Turistické informační centrum

ic

Turistická interaktivní mapa

mapa